TB-UBND

Đăng lúc: 11/06/2024 (GMT+7)
100%

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân

     Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục số 43/2019/QH 14 ngày 14/6/2019; Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐCP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư 02/2021/ TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi các thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa.
     Căn cứ Công văn số 8079/UBND-THKH ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân;
     Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, như sau:

 
Xem chi tiết tại đây.
1-THONG-BAO-TUYEN-DUNG-GIAO-VIEN-NAM-2024-dot-II-_havmthoxuan-11-06-2024_10h04p57(11.06.2024_11h17p29)_signed.pdf

1-UBND-tinh-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-122-nguoi..pdf