PA-UBND

Đăng lúc: 13/06/2024 (GMT+7)
100%

Tuyển dụng viên chức nghành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân

      Căn cứ Luật Viên chức, ngày 15/11/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục, ngày 14/6/2019;
     Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐCP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
    Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
     Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư 02/2021/ TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ Công văn số 5378/BNV-CCVC, ngày 05/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước;
     Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.
      Căn cứ Công văn số 8079/UBND-THKH ngày 10/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân;
    Căn cứ Thông báo số 187/TB-UBND, ngày 11/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân;
       Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân xây dựng phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện với những nội dung như sau: 

Xem chi tiết tại đây.

1-PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC (ĐỢT 2, THÁNG 6-2024).pdf