TB - UBND

Đăng lúc: 27/06/2024 (GMT+7)
100%

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Phú.

     Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
     Căn cứ Quyết định số 5083/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Hà Trung, Nông Cống, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thường Xuân, Hoàng Hóa, Quảng Xương và TP. Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
     Căn cứ Công văn số 411-CV/VPHU ngày 17/02/2022 của Văn phòng Huyện uỷ thông báo ý kiến của Thường trực Huyện uỷ về đồng ý chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Xuân Phú;
     Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;
     Căn cứ Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045;      Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-SCT ngày 06/5/2024 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa;
     UBND huyện Thọ Xuân Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Phú với các nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây.
 Thong-bao-thong-bao-viec-tiep-nhan-thoi-gian-lap-ho-so-thanh-lap-CCN-Xuan-Phu-2(27.06.2024_03h41p28)_signed.pdf