Đảng bộ xã Xuân Minh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 06/06/2024 (GMT+7)
100%

Đảng bộ xã Xuân Minh hiện có 325 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an và 1 chi bộ Ban CHQS xã. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung Kết luận rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận.

A1.png
( Xuân Minh triển khai một số nội dung tại cuộc họp)
Theo đó, Đảng ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở xác định rõ những nội dung cần làm, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”.
A6.png
( Mô hình nhà sạch-vườn đẹp của hội viên phụ nữ)
Kết quả, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), và Kết luận 21-KL/TW, đã đạt được nhiều kết quả tích cực đó là: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân dần đi vào nền nếp, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai và thực hiện trong nhiều cấp, nhiều ngành và trên nhiều lĩnh vực. Đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
A4.png
( Mô hình trồng hoa của hội viên phụ nữ xã Xuân Minh)
Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn đã tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh;
A7.png
( Nhân dân xã Xuân Minh cắt tỉa, chăm sóc tuyến hàng rào xanh)
Mô hình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng địa phương vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, “Hiến máu tình nguyện”, đường làng “sáng- xanh-sạch-đẹp”,... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tập thể Đảng ủy xã quyết tâm dựng Đảng bộ TSMV, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng xã NTM nâng cao. Uỷ ban MTTQ xã, thực hiện mô hình Khu dân cư tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm; khu dân cư Sáng - xanh - Sạch - Đẹp -An toàn. Hiện nay mô hình đã và đang được thực hiện và duy trì tốt. Đối với Hội LHPN xã, thực hiện các mô hình: " 5 không, 3 sạch" gắn với mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; đường hoa thay thế cỏ dại; Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo; Nữ tiểu thương giúp nhau phát triển kinh tế; Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em gắn với nhóm cha, mẹ chăm sóc sức khỏe sinh sản và phát triển trẻ thơ; Làn nhựa thay thế túi ni lông; mẹ đỡ đầu gắn với triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Đoàn thanh niên Xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi; công trình “ cổng trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn Giao thông”, được thực hiện và duy trì tốt.
A3.png
( Một số hộ dân Xuân Minh đầu tư buôn bán, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình)
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Minh tiếp tục chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiễu mẫu, gắn với xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng giai đoạn 2022 - 2025 và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lựa chọn nội dung đăng ký học tập của cán bộ, đảng viên; các cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhiệm vụ được phân công đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến năm 2024, trong đó tập trung tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng,nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện