Huyện Thọ Xuân: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Đăng lúc: 18/06/2024 (GMT+7)
100%

Huyện Thọ Xuân có 5 xã, thị trấn miền núi. Thời gian qua cùng với thực hiện các chương trình, chính sách đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện các địa phương đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín tỏng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc vận động nhân dân phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động theo nếp sống văn hoá.

 qp.png
Ông Trần Văn Hoan, Bí thư chi bộ thôn 3, xã Quảng Phú là người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS
Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, trong những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu ... góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.  Người có uy tín là lực lượng nòng cốt đặc biệt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Với sự nỗ lực cố gắng của đồng bào và nhân dân các dân tộc, được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành,  huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QP-AN; đời sống nhân dân được nâng lên, trong đó các chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, hộ nghèo được thực hiện có hiệu quả, làm cho đời sống của đồng bào DTTS ngày được cải thiện đổi mới, từng bước nâng lên.Từ năm 2019 đến năm 2020, huyện Thọ Xuân tiếp tục được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn 2) với tổng kinh phí là: 3 tỷ 172 triệu đồng;  năm 2022 đến nay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Thọ Xuân được phân bổ tổng kinh phí là: 2 tỷ 081 triệu đồng. Nhìn chung các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Nhà nước trong 5 năm qua trên địa bàn huyện đã phát huy tốt hiệu quả cùng với các chương trình dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện Thọ Xuân như Chương trình xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, chương trình phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, các công trình văn hóa … đã góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và  đồng bào dân tộc miền núi nói riêng.
Cùng với sự hỗ trợ về nhiều mặt, đội ngũ Già làng, trưởng bản, cán bộ, hưu trí, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ở các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nư­­ớc; nhiều người đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc vận động nhân dân phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động có nếp sống văn hoá. Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín đã phối hợp tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, những người có uy tín đã cùng với cấp uỷ, chính quyền giải quyết ổn thỏa nhiều khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh tại cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Có thể khẳng định, đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã và đang phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo và các quy định của địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo, phát triển đạo trái pháp luật; tham gia hiệu quả công tác hòa giải tại địa bàn; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp; đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân