Xuân Minh lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện NTM nâng cao năm 2023

Đăng lúc: 14/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của MTTQ tỉnh và Thường trực MTTQ huyện về tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện NTM nâng cao năm 2023, Ủy ban MTTQ xã Xuân Minh đã ban hành Kế hoạch và tập trung triển khai các bước theo quy trình. Kết quả lấy ý kiến sẽ được niêm yết công khai tại địa phương, qua đó khẳng định vai trò chủ thể, sự đồng thuận của người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng NTM nâng cao.

T 1.png
( Thôn Ngọc Trung, xã Xuân Minh triển khai các nội dung lấy ý kiến s hài lòng của người dân đề ngh công nhn huyn Th Xuân đạt chun NTM nâng cao năm 2023)
Hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Minh có 5 thôn, vi 1.267 h, trong đó có 1.140 hộ có mt tại địa phương thuộc din phát phiếu ly ý kiến, đạt t l 90%. Trên cơ sở Kế hoch s 02/KH-MTTQ-BTT ngày 7/6/2024 của Ban Thường trc y ban MTTQ Vit Nam huyn Th Xuân v ly ý kiến s hài lòng của người dân đề ngh công nhn huyn Th Xuân đạt chun NTM nâng cao năm 2023, Uỷ ban MTTQ xã Xuân Minh đã thành lp Ban Chỉ đạo gồm 11 thành viên do đồng chí Ch tch MTTQ xã làm Trưởng ban, phân công theo dõi, chỉ đạo vic ly ý kiến s hài lòng của người dân; tăng cường công tác kim tra, giám sát v vic trin khai, thc hin ti các thôn. Cùng với đó, Ban Thường trc y ban MTTQ Vit Nam xã đã chỉ đạo Ban Công tác Mt trn ở khu dân cư thành lập 5 t phụ trách 5 thôn do Trưởng ban Công tác Mt trn làm Tổ trưởng, các thành viên trong t là chi hi trưởng các t chức đoàn thể ở khu dân cư.
T 8.png
( Đồng chí Nguyn Th Giang, Ch tch y ban MTTQ xã Xuân Minh)
Đồng chí Nguyn Th Giang, Ch tch y ban MTTQ xã Xuân Minh cho biết: “Sau khi tiếp thu hướng dẫn về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ban thường trực UB MTTQ xã Xuân Minh đã xây dựng kế hoạch; ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Quyết định thành lập các tổ lấy phiếu ở 5 Khu dân cư. Tổ chức triển khai kế hoạch tại hội nghị đối với cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi kế hoạch trên hệ thống loa truyền thanh từ xã xuống thôn, để người dân hiểu mục đích ý nghĩa của việc lấy ý kiến. Sau khi triển khai lấy ý kiến người dân tại các khu dân cư chúng tôi sẽ niêm yết công khai kết quả theo đúng thời gian và địa điểm quy định".
T 5.png
( Các Tổ ph trách các khu dân cư xã Xuân Minh phát phiếu đến hộ dân trên địa bàn)
Đ vic trin khai ly ý kiến của người dân trong xã đạt hiu qu thiết thực, Ban Thường trc y ban MTTQ xã phi hp với BCĐ xây dựng NTM xã t chc hi ngh triển khai, hướng dn, t chc ly ý kiến s hài lòng của người dân đề ngh công nhn huyn Thọ Xuân đạt huyện NTM nâng cao năm 2023 cho các đồng chí cán b công chc, cán b bán chuyên trách, các Hội đc thù, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mt trn Trưởng thôn; Đồng thi phân b phiếu cho các khu dân cư, hướng dn, chỉ đạo khu dân cư triển khai thc hin.
A 1.png
( Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh)
Công tác thông tin tuyên truyn cũng được đẩy mạnh thông qua hội ngh liên tịch, qua hội ngh chi b, hội ngh Nhân dân và qua h thng truyn thanh t xã đến thôn, trên trang thông tin điện t xã... Theo đó, trong thi gian 03 ngày, t ngày 14 - 16/6/2024, Ban công tác Mt trận các khu dân cư chủ trì phi hp cùng các chi hội đoàn thể t chc phát phiếu trc tiếp đến tng hộ gia đình, vi 10 câu hi c th hướng dẫn người dân tham gia cho ý kiến vi các nội dung liên quan đến tiêu chí huyn NTM nâng cao.
T 4.png
( Các Tổ ph trách các khu dân cư xã Xuân Minh phát phiếu đến hộ dân trên địa bàn)
Theo đó, những ngày này, các T ph trách các khu dân cư trên địa bàn xã Xuân Minh đang tích cực tp trung phát phiếu đến tng hộ gia đình để người dân trên địa bàn xã cho ý kiến s hài lòng v kết qu xây dng các tiêu chí huyn Thọ Xuân đạt huyện NTM nâng cao năm 2023 và được Nhân dân các khu dân cư rt đng thuận, hài lòng thng nht cao.
T 9.png
( Ông Trịnh Ngọc Đoàn, thôn Ngọc Trung, xã Xuân Minh)
Được nhn phiếu t sáng sm, ông Trịnh Ngọc Đoàn, thôn Ngọc Trung, xã Xuân Minh chia s: “Bn thân tôi và rt nhiu h dân trong thôn Ngọc Trung rt vui mừng trước đổi thay của quê hương trong quá trình thc hiện chương trình xây dng huyn nông thôn mi nâng cao. Vì vậy, khi được tham gia ly phiếu đánh giá về s hài lòng của người dân đề ngh công nhn huyn Thọ Xuân đạt huyện NTM nâng cao năm 2023, người dân chúng tôi rt hài lòng, phn khởi và đồng thun, nht trí cao trong vic thc hin thng li các tiêu chí trong xây dng các tiêu chí NTM nâng cao ca huyn và mong mun cp trên sm công nhn huyn Thọ Xuân đạt chun huyện NTM nâng cao năm 2023”.
T 10.png
( Ông Nguyn Văn Thngười dân thôn Phong Cc , xã Xuân Minh)
Còn đây là ý kiến của ông Nguyn Văn Th, người dân thôn Phong Cc , xã Xuân Minh: "Sau khi được phát phiếu xin ý kiến của người dân v s hài lòng đối với các tiêu chí huyện NTM nâng cao, chúng tôi rt đồng tình và rt hài lòng v các tiêu chí ca huyn NTM nâng cao. Thc hiện chương trình xây dng huyn NTM nâng cao, thi gian qua, tôi thy làng quê nông thôn có nhiều đổi thay, chuyn biến tích cực. Đường làng, ngõ xóm, h thng điện, Trạm y tế, các trưng học được đầu tư nâng cp rt khang trang; vic xây dng cảnh quan môi trường nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn đã góp phần làm thay đổi din mạo trên quê hương Thọ Xuân, nên người dân chúng tôi rt hài lòng, phn khởi và đồng thun, nht trí cao với kết qu thc hin các tiêu chí tiêu chí NTM nâng cao ca huyn”.
T 2.png
Theo đó, sau 3 ngày phát phiếu đến người dân trên địa bàn xã, Ban Thường MTTQ xã s tng hợp kết qu ly phiếu, báo cáo Ban Thưng trực UBMTTQ huyện và kết qu sẽ được niêm yết công khai ti tr s UBND xã, nhà văn hóa 5 thôn và công bố trên h thng truyn thanh xã 10 ngày theo quy định (từ ngày 20/6 đến hết ngày 30/6/2024).
T 6.png
Có th nói, thông qua vic ly ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, không ch phát huy tt vai trò giám sát ca MTTQ mà còn phát huy có hiu qu quyn làm ch của Nhân dân theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phn nâng cao chất lượng, đảm bo tính thc cht và bn vng trong xây dng NTM nâng cao.

Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyn