Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Thọ Xuân tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2024

Đăng lúc: 28/02/2023 (GMT+7)
100%

Huyện Thọ Xuân có tổng diện tích tự nhiên 29.229,4 ha, dân số gần 200.000 người, là huyện lớn thứ tư trong 27 huyện, thị của tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn 2020-2025, huyện Thọ Xuân xác định là một trong 4 cực tăng trưởng của tỉnh, đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh.

 
Screenshot_20230227-160820_Chrome.jpg
 
20220118_155118.jpg
( Các tuyến đường xanh, sạch đẹp trên địa bàn các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu huyện Thọ Xuân)
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Giai đoạn 2011-2021, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2011, huyện mới đạt bình quân 5,6 tiêu chí/xã, nhưng đến hết năm 2018 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, huyện luôn xác định việc đạt chuẩn NTM chỉ là kết quả bước đầu, cần phải tiếp tục duy trì các tiêu chí NTM đã đạt và xây dựng tiêu chí nâng cao, tiến tới đạt kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 12 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và 22 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh ( là huyện đứng đầu trong xây dựng xã NTM nâng cao và đứng thứ hai về xây dựng sản phẩm OCOP cấp tỉnh). Kết quả tích cực trên là động lực để huyện tiếp tục duy trì và phấn đấu trở thành một trong những huyện dẫn đầu trong phong trào NTM của tỉnh.
20211111_083957.jpg

Screenshot_20230227-160815_Chrome.jpg
( Các công trình trường học, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng khang trang)

 Với quan điểm xây dựng NTM là quá trình thường xuyên liên tục và bền vững, có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Huyện Thọ Xuân đã xây dựng Đề án với mục tiêu tập trung “ Xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2024” theo hướng phát triển toàn diện và bền vững; có kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội phù hợp, cơ bản đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, hướng đến xây dựng xã hội nông thôn yên bình, văn minh, giàu đẹp. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM gắn với tiêu chí phường, vừa đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao, vừa đạt tiêu chí phường; xây dựng huyện đạt tiêu chí NTM nâng cao gắn với tiêu chí huyện trở thành thị xã trước năm 2030.
Screenshot_20230228-134929_Chrome.jpg
Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Thọ Xuân đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tập trung thực hiện đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia thực sự có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chương trình. Đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Screenshot_20230228-135000_Chrome.jpg
Screenshot_20230228-134901_Chrome.jpg
Screenshot_20230227-155406_Facebook.jpg
Các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trong Nhân dân. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới; xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục tập trung tăng cường công tác quản triệt, tuyên truyền vận động để mọi cán bộ và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cách làm, cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh và của huyện về xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, từ đó tạo sự đồng thuận, tham gia đóng góp, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong suốt quá trình tổ chức, giám sát, thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao trước năm 2024” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng NTM gắn với xây dựng tiêu chí phường. Cùng với đó, huyện đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, nguồn lực đầu tư và thời gian để tập trung thực hiện từng tiêu chí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, đơn vị trong việc phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện