Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc huyện Thọ Xuân thành lập mới 34 mô hình " KDC sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn; KDC tự quản về ATTP; KDC tự quản về vệ sinh môi trường”

Đăng lúc: 30/01/2024 (GMT+7)
100%

Xác định công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và ATTP là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng huyện NTM nâng cao.

Screenshot_20240130-141821_Chrome.jpg
( Mô hình Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn)

Thực hiện Kết luận số 61, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 30/12/2015 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Thanh Hóa. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, xác định khu dân cư là địa bàn trọng yếu trong các hoạt động phối hợp của Mặt trận, qua đó tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao ý thức cộng đồng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hạ tầng cơ sở, cảnh quan môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự... Từ đó, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, mở rộng thành phần của khối đại đoàn kết toàn dân góp phần vào hoàn thành chương trình xây dựng huyện NTM nâng cao trong năm 2024.
24 (1).jpg
( Mô hình Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp)

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai xây dựng các mô hình trên địa bàn huyện, trọng tâm là các Kế hoạch về xây dựng mô hình khu dân cư tự quản về ATTP; xây dựng mô hình “ Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” và xây dựng mô hình mô hình điểm " Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường". Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Văn phòng nông thôn mới huyện và các ngành liên quan, phối hợp với MTTQ các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, lựa chọn khu dân cư để triển khai xây dựng mô hình. Đến nay, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai và xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Riêng trong năm 2023, toàn huyện đã tập trung xây dựng và ra mắt được 34 mô hình, trong đó có 31 mô hình Khu dân cư “ Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”; 02 mô hình Khu dân cư “ Tự quản về ATTP”; 01 mô hình Khu dân cư “ Tự quản về Bảo vệ môi trường”. Theo đánh giá, việc xây dựng các mô hình đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Việc xây dựng các mô hình đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bên cạnh đó, việc xây dựng các mô hình tự quản nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đến hết năm 2023, huyện Thọ Xuân có 14 xã đạt xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu và 18 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; có 3 thị trấn: Thị trấn Sao Vàng, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Thọ Xuân và xã Xuân Lai đạt chuẩn đô thi văn minh.
Screenshot_20231225-082222_Chrome.jpg
( MTTQ huyện trao hỗ trợ thùng đựng rác cho mô hình Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn của thị trấn Thọ Xuân)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng các mô hình cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, Chương trình hành động của MTTQ các cấp trong huyện, nhằm nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình ở khu dân cư, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tiếp tục tuyên tuyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự... Thông qua việc xây dựng các mô hình, phấn đấu hàng năm mỗi xã thành lập thêm từ 01 mô hình trở lên, trong đó tập trung xây dựng các mô hình Khu dân cư tự quản về ATTP, mô hình Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, mô hình Khu dân cư " Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn", góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM trong năm 2024, đến năm 2025 là một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.
 Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện