Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Một số bài học kinh nghiệm của xã Xuân Sinh trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao

Đăng lúc: 20/02/2023 (GMT+7)
100%

Xuân Sinh là địa phương có diện tích rộng thứ ba và dân số lớn nhất huyện Thọ Xuân. Triển khai Chương trình xây dựng NTM nâng cao là chương trình trọng tâm Quốc gia, xã Xuân Sinh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của huyện, của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Sinh đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao một cách toàn diện, sâu rộng ở tất cả các thôn..... Huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện; Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 55,8 triệu đồng/năm. Đặc biệt, năm 2022, Xuân Sinh đã vinh dự được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

XS.jpg
Đạt được kết quả trên, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Xuân Sinh rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể trong tổ chức thực hiện là hết sức quan trọng. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong Nhân dân về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM, để cả hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ đây là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài trong nông thôn; xây dựng NTM phải do cộng đồng dân cư làm chủ, người dân phải làm chủ; Huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước thì công cuộc xây dựng mới thành công và bền vững. Bên cạnh đó, phải có cơ chế chính sách, khuyến khích để động viên tạo động lực cho người dân hăng hái chung tay xây dựng quê hương.Ưu tiên phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, tạo nhiều việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân để xây dựng Nông thôn mới thật sự bền vững. Xây dựng NTM cần phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện đặc điểm của xã, thôn không dập khuôn, xây dựng NTM phải dựa theo Bộ tiêu chí Quốc gia để định hướng hành động và là thước đo để đánh giá kết quả. Tuy nhiên cần phải căn cứ vào đặc điểm, lợi thế và nhu cầu thiết thực của người dân để lựa chọn nội dung nào làm trước, nội dung nào làm sau, mức độ đến đâu cho phù hợp và phân bổ nguồn vốn cho hợp lý.Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành cấp trên và cần đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao. Theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc huy động nguồn lực trong dân theo nhiều hình thức. Đóng góp trực tiếp bằng công sức, tiền của vào các công trình cộng đồng, cải tạo nâng cấp nơi ở, cải tạo vườn, ao. Cần làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân có cách làm hay, có nhiều đóng góp cho phong trào, đồng thời cũng uốn nắn kịp thời những tồn tại, lệch lạc nhất là tư tưởng ỷ lại, trông chờ.
sinh.jpg
Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Xuân Sinh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Đất nước một cách toàn diện và bền vững, đặc biệt quan tâm chỉ tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Với tinh thần “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, công sức đóng góp của Nhân dân vô cùng to lớn, sự hưởng ứng và đồng tình của cán bộ và Nhân dân trong xã sẽ tạo sự đột phá trong các chương trình, mục tiêu của xã; Tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, đảm bảo tốt an ninh chính trị, an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật và ban hành các quy ước, hương ước của địa phương để Nhân dân thực hiện; Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò điều hành của chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ là tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị- xã hội của xã.
xs1.jpg
Bên cạnh phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và nâng cao chất lượng các danh hiệu bình xét hàng năm; Giữ vững và phát triển danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, góp phần để huyện Thọ Xuân sớm trở thành thị xã theo kế hoạch./
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân