Đẩy mạnh phát triển văn hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao tại huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 08/07/2024 (GMT+7)
100%

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ huyện xuống xã, thôn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

xs.png
Nhà văn hóa thôn 1 xã Xuân Sinh được xây dựng khang trang

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM nâng cao, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị, tăng âm loa đài. Cùng với hoàn thiện các thiết chế văn hóa, người dân còn tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự khu dân cư được giữ ổn định, bộ mặt nông thôn của địa phương trở nên khang trang, xanh, sạch, đẹp... Các địa phương trên địa bàn huyện trong quá trình nâng cao chất lượng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao đều bám sát các định hướng, nội dung thực hiện của cấp trên và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, các địa phương; nhất là sự tham gia đóng góp tiền của, ngày công của Nhân dân, chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao của huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đồng bộ, văn minh hơn đáp ứng yêu cầu lao động sản xuất, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.
Trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa địa phương, huyện Thọ Xuân xác định lấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM làm nội dung trọng tâm. Từ đó, chỉ đạo các địa phương bám sát nội dung chương trình, các hướng dẫn của cấp trên để triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí và phong trào. Khơi dậy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp. Bên cạnh đó, thực hiện thường xuyên công tác sơ kết, tổng kết và biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào và các tiêu chí xây dựng NTM, NTM Nâng cao. Thông qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng thôn, xã văn hóa, gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp. Nhờ đó, phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, thôn văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Toàn huyện đã có 100% xã và thôn đạt chuẩn văn hóa, 90% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi nổi. Công tác bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống được đẩy mạnh. Nhiều di tích, di sản văn hóa được quan tâm phục dựng và phát huy giá trị. Sinh hoạt cộng đồng đã được quan tâm, từng bước đi vào nền nếp. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các đám cưới, đám tang tổ chức theo nếp sống văn minh.
nvh.png
Cùng với đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, huyện đã chú trọng hoàn thiện cơ cơ sở vật chất văn hóa. Xác định đây là một nội dung cần nguồn kinh phí lớn, do đó, huyện đã tiến hành quy hoạch diện tích đất xây dựng các thiết chế văn hóa xã và thôn. Đến nay, các thiết chế văn hóa thể thao đều đảm bảo tiêu chuẩn và quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, phát huy được tính năng, là nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân. 100% các thiết chế văn hóa đều được sử dụng đúng mục đích; được trang bị hệ thống truyền thanh không dây, tăng âm, loa máy góp phần đảm bảo trang thiết bị tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Các thiết chế văn hóa đã trở thành nơi tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Nhân dân, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.
Những kết quả đạt được từ việc phát triển văn hóa gắn với xây dựng NTM, NTM nâng cao tại huyện Thọ Xuân, không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, mà còn tạo ra khí thế thi đua sôi nổi giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao. Điều này sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao theo kế hoạch.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân