Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Thọ Xuân: Giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại xã Tây Hồ

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Ngày 21/6/2024, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Thọ Xuân do đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

z5561008081973_e566775943fff6ea88fac6a261358e7b.jpg
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025,  xã Tây Hồ đã ban hành hệ thống văn bản, chỉ đạo và triển khai thực hiện dự án, tiểu dự án. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành Chương trình thường xuyên, thống nhất từ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát. Nguồn vốn đầu tư của Chương trình được phân bổ nahnh gọn, kịp thời. Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng hỗ trợ đến việc phân bổ vốn và kiểm tra giám sát của địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc. Việc triển khai dự án, đặc biệt là dự án sinh kế tạo điều kiện giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, phát triển kinh tế từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Dự án đã dần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo. Dự án đã huy động nguồn lực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, xã Tây Hồ còn 12 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo.
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ những kết quả mà xã Tây Hồ đã đạt được, cũng như tồn tại hạn chế, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc giagiảm nghèo bền vững.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện  ghi nhận những kết quả trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đồng thời đề nghị các phòng, ngành liên quan, xã Tây Hồ tiếp tục âng cao hiệu quả điều hành thực hiện Chương trình, đặc biệt là trong công tác xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo cụ thể, sát thực, hiệu quả, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng hộ.  Chỉ đạo kịp thời công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, các chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác tập huấn và các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, cận nghèo./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân