Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân: Thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số

Đăng lúc: 13/07/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, cùng với cả nước nói chung, chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân nói riêng luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế, từng bước thực hiện hiệu quả tiến trình chuyển đổi số. Qua đó, tạo thuận lợi cho NNT, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế.

CCT.png
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân đã xác định cụ thể nội dung công việc và thời gian theo từng giai đoạn cũng như các giải pháp thực hiện.
CCT2.png
Trong đó, nhiệm vụ năm 2023 là triển khai toàn bộ đề án 06 đến toàn thể cán bộ, công chức người lao động trong toàn đơn vị; Triển khai, tuyên truyền các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện hóa đơn điện tử, khai thuế, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nội dung tập trung tuyên truyền chủ yếu là lợi ích của sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.
CCT1.png
Làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chi cục đã rà soát, kiểm soát, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu trên các ứng dụng quản lý thuế đặc biệt làn ứng dụng TMS đảm bảo dữ liệu TMS của Chi cục Thuế luôn “ đúng, đủ, sạch, sống”.
CCT4.png
Đồng chí Đỗ Trung Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân cho biết: "Đối với Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân quản lý 2 huyện là huyện Thọ Xuân và huyện Thường Xuân. Chúng tôi đã tập trung rà soát số lượng mã số thuế. Trong đó, riêng trên địa bàn huyện Thọ Xuân số lượng mã số thuế cần rà soát là rất lớn, với gần 32 nghìn mã số thuế (trong đó, cá nhân kinh doanh: 7.566 MST; người phụ thuộc: 46 MST; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công: 700 MST; cá nhân khác: 23.452 MST). Chi cục đã tiến hành phân loại đối tượng cần rà soát theo từng nhóm và triển khai các biện pháp phù hợp như: Đối với đối tượng cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và người phụ thuộc, Chi cục đã ban hành công văn hướng dẫn NNT tự rà soát, chuẩn hóa mã số thuế gửi đến các cơ quan chi trả: Các tổ chức chính trị, HCSN, các doanh nghiệp...để phối hợp rà soát; Đối với nhóm cá nhân kinh doanh, Chi cục đã giao cho các đội quản lý thuế liên xã phối hợp với các xã, thị trấn và các phòng ngành trên địa bàn để rà soát chuẩn hóa thông tin; Đối với nhóm cá nhân khác, chủ yếu là NNT nộp thuế sử dụng đất PNN và cá nhân có đăng ký phương tiện, mua bán chuyển nhượng đất trên địa bàn: Chi cục đã giao cho bộ phận tiếp nhận giải quyết HS trước bạ, đất đai nếu NNT đến làm việc trực tiếp sẽ được tư vấn và hỗ trợ chuẩn hóa MST cá nhân. Phối hợp với cán bộ kế toán theo dõi PNN của xã , thị trấn để rà soát cung cấp thông tin cá nhân để cơ quan thuế chuẩn hóa theo kế hoạch đặt ra"
CCT3.png
Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân, kết quả đến nay, đốivới chỉ tiêu khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện hóa đơn diện tử thay thế hóa đơn giấy thông thường, 100% doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế điện tử. Đối với rà soát MST trên dữ liệu TMS của ngành thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công là  602/700, bằng 86%; Người phụ thuộc 43/46, bằng 93,4%; Hộ cá nhân kinh doanh 564/4.026= 14% MST đang ở trạng thái hoạt động và 3.540 MST đã đóng MST; Cá nhân khác 5.065/23.452, bằng 22%. Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ phương tiện trên Cổng dịch vụ công và thiết bị di động etax Mobile, đây là ứng dụng có nhiều ưu điểm, mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế và được coi là khâu rất quan trọng trong chuyển đổi số, là xu thế tất yếu nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch. Chi cục đã tập trung tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng eTax Mobile trên các phương tiện thông tin truyền thông để NNT biết và tham gia sử dụng. Trang bị hệ thống máy tính kết nối internet tại bộ phận một cửa, gửi tài liệu như video hướng dẫn, tờ rơi để hướng dẫn, bên cạnh đó bố trí cán bộ thuế hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện dịch vụ công trực tuyến và sử dụng ứng dụng Etax Mobile tại đơn vị và các đội thuế liên xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Trung Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân nói: "Để hoàn thành mục tiêu theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân – Thường Xuân tiếp tục xây dựng chương trình cụ thể cho từng năm phù hợp với thực tế của đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT cá nhân tự rà soát thông tin đăng ký thuế, thông tin người phụ thuộc cũng như lợi ích của dịch vụ công trực tuyến; Tiếp tục triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của NNT đến các Đội thuế, các bộ phận trong đơn vị đạt Kế hoạch được giao nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo một cá nhân chỉ có một mã số thuế duy nhất; Thực hiện tốt việc cấp tài khoản giao dịch điện tử tạo điều kiện cho NNT sử dụng ứng dụng etax mobile nộp thuế đẩy mạnh nộp thuế điện tử cho cá nhân trên địa bàn".
Với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tiến trình chuyển đổi số của ngành theo hướng hiện đại, minh bạch, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi số Quốc gia./. 
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân